Sundhed og 5G

Lys billede

 

I forbindelse med udrulningen af 5G har der ikke været udarbejdet særskilt forskning på den nye teknologi, dets effekter på levende celler og effekten på jordens økosystemer. Man har taget udgangspunkt i udsagn fra Teleindustriens egen interesse organisation ICNIRP, der selv fastsætter grænseværdier for stråling og hvilke  forskningsresultater de bygger det på. 

"Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G.....Baseret på viden og forskning på området har Sundhedsstyrelsen ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det". - Energistyrelsen

"Det er i danskernes og dermed Kræftens Bekæmpelses interesse at få et sikkert svar på, om mobiltelefoni – herunder 5G – medfører en øget risiko for kræft. Derfor er der kort sagt brug for mere forskning". - Kræftens Bekæmpelse 

Medical Access nr. 1/ 2022

"Den første undersøgelse nogensinde af 5G-strålingens sundhedseffekter på mennesker viser, at 5G forårsager typiske symptomer på mikrobølgesyndrom og en massiv stigning i mikrobølgestråling. Casestudiet bekræfter også endnu en gang, at stråling langt under de af myndighederne tilladte niveauer er årsag til dårligt helbred".  Link til artikel på May Day: 

https://www.mayday-info.dk/foerste-studie-til-dato-5g-foraarsager-mikro…

"En omfattende rapport om 5G-eksponering har vist, at denne nye strålingskilde skader helbredet hos dyr, der lever i naturen".  Link til artikel på May Day:                                       

https://www.mayday-info.dk/ny-rapport-5g-straaling-slaar-dyr-ihjel/

"det er nu alment anerkendt, også af Sundhedsstyrelsen og Teleindustriens lobbyister - at strålingen forårsager dannelse af kraftige oxiderende (giftige) stoffer og dermed oxidativt stress i cellerne på både planter, dyr og mennesker."

Dertil kommer omfattende forskning der indikerer hvilke konsekvenser den oxidative stress forårsager på både mennesker, dyr, planter og biodiversiteten.

Dermed burde forsigtighedsprincippet tages i brug, og strålingen reduceres mest muligt ind til konsekvenserne er endeligt klarlagt. Som Direktøren for det Europæiske Miljøagentur udtalte allerede i 2009: Der er rigeligt grundlag for bruge forsigtighedsprincippet overfor denne stråling.

 

Med 5G vil baggrundsstrålingen stige markant. Alle livsformer tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier giver utilstrækkelig beskyttelse.

dna billede

- Danmark og EU har ikke foretaget nogen form for vurdering af sundhedsrisikoen ved 5G strålingen inden udrulningen.

- Mange forskere finder alvorlige DNA- og celleskader langt under grænseværdierne ved de nuværende trådløse teknologier. De advarer nu mod 5G.                         

- Ifølge telebranchen selv vil strålingsniveauet stige min. 20% med indførelse af 5G og ’Internet of Things’.

- Forsikringsselskaber afviser at forsikre teleselskaberne mod strålerelaterede sundhedsskader: De kender og advarer aktionærer om risikoen.

BESKYT ALLE I SAMFUNDET

Vores børn
Bakker du helt sikkert op om vores børns sundhed? Har du overvejet konsekvenserne af, at der i børnehaver og vuggestuer, skoler og andre børne- og ungdomsinstitutioner kører trådløs wi-fi, trådløse computere og mobi-ltelefoner 24/7?
Elektromagnetisk stråling er af WHO erklæret som mulig kræftfremkaldende allerede tilbage i 2011. Ville du også være parat til at give vores børn småkager, selvom du vidste, at de muligvis er kræftfremkaldende?
Mange anerkendte forskere plæderer i dag for at klassificeringen skal løftes til ’sandsynlig kræftfremkaldende’ eller til helt enkelt ’kræftfremkaldende’.
Kilder:
https://www.saferemr.com/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-for.html
https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-children-should-be-hundreds
https://ehsf.dk/sites/default/files/inline-files/b%C3%B8rn%20og%20tr%C3%A5l%C3%B8steknologi%20brochure_2.pdf
https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/
 

Vores ældre

bedstefar billede

Har du overvejet konsekvenserne for vore ældres sundhed, når de – ligesom vores børn – udsættes for trådløs teknologi 24/7 på plejehjem og de øvrige institutioner for ældre - også de ældre er en sårbar gruppe?
Omfattende forskning har vist, at oxidativ stress, der bl.a. fremmes af elektromagnetisk stråling, svækker immunsystemet og bidrager til modtagelighed for sygdomme, i kombination med andre miljøbelastninger.
Kilder:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19398310/
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1550

De allerede ramte af EHS – elektromagnetisk hypersensitivitet
Du ved det formentlig ikke, men gruppen af borgere, der er ramt af EHS, (elektromagnetisk hypersensitivitet eller el-overfølsom) er i disse år stærk stigende. Hvordan vil du sikre, at denne stadig stigende gruppe kan opretholde en tilværelse i kommunen samt få hjælp i det kommunale sundhedssystem uden at blive endnu mere syge end de er i forvejen?

Vidste du, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) den 21. oktober 2021 vedtog en udtalelse, der fremhæver de potentielle risici ved den digitale infrastruktur, og at de samtidig foreslår et uafhængigt europæisk organ til at undersøge konsekvenserne. Det fremhæves her, at man navnlig skal forholde sig til de sårbare grupper, såsom børn, gravide kvinder, kronisk syge, ældre samt EHS ramte.
 

Kilder:
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/5g-eesc-urges-commission-further-assess-impact-human-health-and-environment
https://www.ehsf.dk/hvad-er-ehs.htm
https://ehsf.dk/sites/default/files/inline-files/Elektromagnetisk%20hypersensitivitet%20i%20Danmark%20-%20Et%20udfordrende%20handikap_1.pdf
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/biomarkoerer-for-ehs-kortlagt
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/

 Oplysningspligt
Du kender formentlig ikke Sundhedsstyrelses anbefalinger om mobiltelefoni? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mobilen holdes så langt væk fra øre og hoved som muligt. Faktisk anbefaler styrelsen, at man kun bruger SMS, højtalerfunktionen eller alternativt et kablet headset.
Tænker du ikke at vores politikere har et ansvar for at sikre medborgerne - og især børnene - er bekendt med Sundhedsstyrelses anbefalinger om mobiltelefoni? Sundhedsstyrelsen forholder sig i øvrigt ikke til de langsigtede biologiske konsekvenser, men kun til korttids påvirkning også kaldet termisk opvarmning. Værre endnu er det, at vi og især vore børn og unge omgiver os med mange strålingskilder, hvilket betegnes cocktaileffekten.
Kilder:
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
"Børns hoveder er dog mindre end voksnes, og hjerneskallen hos børn er tyndere end hos voksne. Det betyder, at radio- og mikrobølger relativt set kan trænge længere ind i hovedet hos børn sammenlignet med voksne. Hjernevævet er desuden under udvikling fra fødslen og helt ind i puberteten, hvilket medfører, at hjernevævet hos børn og teenagere kan være mere sårbart end voksnes. Desuden mangler der viden om effekten af længere tids brug af de trådløse teknologier."
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Spoergsmaal-og-svar
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/